ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯ

RealNet недвижими имоти
предоставя важна информация, свързана с

ПРОМЕНИТЕ В ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯ, ОБНАРОДВАНИ С ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК,
бр. 63 от 1 Август 2014г., влязъл в сила от 06.08.2014 г.

С ДВ от 1 Август 2014 г. се въведоха нови промени в действащия Правилник по вписвания, с които коренно се промени реда за работа в Агенция по вписванията, възможността за извършване на имотни справки от страна на граждани, нотариуси и частни съдебни изпълнители, което неминуемо ще се отрази и на сделките с недвижими имоти.

Най-новата промяна в Правилника по вписвания, свързана с недвижимите имоти, е прецедентът предварителните договори за прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти да се вписват в Имотния регистър. Въпреки че тези договори нямат вещно-правен ефект, а представляват единствено облигационна връзка между страните, по силата на която обещават една на друга сключването на покупко-продажба пред нотариус, то сега тези договори подлежат на вписване с цел даване на гласност на бъдещата продажба.
Новост е и промяната в чл. 51 от Правилника по вписвания, съгласно която вече не се предоставят незаверени копия на вписани актове. Единствената възможност за получаване на акт е чрез издаване на официално заверено копие единствено на собственик, посочен в акта, и то след резолюция от дежурен съдия по вписвания.

Изменен е и чл. 47 от Правилника по вписвания, като е добавено правилото, че не е необходимо предоставянето на копия на предходни документи за собственост при подаване на заявление за удостоверения за тежести.
Вече не се прилага и Скица-копие от кадастралната карта при вписвания, отбелязвания и заличавания по чл. 11, 17, 18, 19, 22, чл. 22а, ал. 1 и 3, чл. 23, 24, 25, 26 и 31. от Правилника по вписвания, тъй като имотният регистър е свързан с кадастралния регистър чрез обща база данни за имотите.

 

Любомира Илинска
юрист,
изготвено за RealNet недвижими имоти

Предишен Пост

Семинар на RealNet

Включете се в Дискусията

Compare listings

Сравни