Ценови диапазон От до

Сравнете Обявите

Този Етичен кодекс е утвърден от Съвета на директорите и е приет от всички членове на RealNet. Създаден е въз основа на желанието ни за утвърждаване на лоялна конкуренция и коректни взаимоотношения вътре в мрежата на RealNet, при работата ни с колеги от други агенции за недвижими имоти и най-вече при взаимоотношенията ни с клиентите.
Като приемат стандартите и правилата на взаимоотношения от настоящия етичен кодекс, членовете на RealNet се задължават да елиминират всякакви действия, уронващи и дискредитиращи авторитета и професионализма на членовете на RealNet.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Етичният кодекс определя правилата на поведение и етичните норми към които трябва да се придържат всички брокери и служителите в мрежата на RealNet.
Чл.2. Етичният кодекс има за цел създаване на фирмена култура, спомагаща за утвърждаване на доброто име на мрежата от офиси на RealNet, както и модел за поведение, ориентиран към гарантиране на правата и защита на интересите на клиентите и към повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на служителите на RealNet.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА
Чл.3. Уважението и зачитането на личността и достойнството на другите е неотменно задължение на всеки един член от мрежата на RealNet.
Чл.4. Взаимоотношенията в мрежата на RealNet (брокери, мениджъри, администратори, брокери в обучение и други служители), както и взаимоотношенията между членовете на RealNet и клиентите и колегите от други агенции се създават, изграждат и развиват на базата на честност, почтеност и съпричастност.
Чл.5. Брокерите, мениджърите и брокерите в обучение от мрежата на RealNet са длъжни постоянно да повишават квалификацията си, за да консултират клиентите компетентно и професионално и в съответствие с актуалните промени на пазара на недвижими имоти и условията за сключване на сделки.
Чл.6. Членовете от мрежата на RealNet работят за повишаване на престижа на брокерската професия, като прилагат добрите търговски практики в дейността си; следят за нелоялна конкуренция на други брокери; не прилагат практики, които дискредитират професията и споделят своя опит с други брокери.
Чл.7. Всички членове на RealNet са длъжни да пазят тайната на клиентите и да не разпространяват конфиденциална информация за тях. В това число лични данни, финансова информация, сведения относно собствеността и параметри на сключените сделки, както и всякаква друга информация определена от клиента като конфиденциална. Конфиденциална информация за клиента може да се разкрива единствено и само, когато законът го изисква, и само пред институция със съответните правомощия.
Чл.8. Всички партньори на RealNet са длъжни да дават максимално точна и вярна информация в своите реклами и маркетингови презентации и не трябва по никакъв начин да мамят или подвеждат обществеността.
Чл.9. Членовете от мрежата на RealNet спазват принципа на равнопоставеност в отношенията си с колеги, клиенти и бизнес-партньори, независимо от националност, расова или етническа принадлежност, възраст, пол, политически или други убеждения.
Чл.10. Никой от мрежата на RealNet не трябва дa подвежда когото и да е от продавачите, купувачите, наемодателите, наемателите, брокерите или друга страна по сделка, нито да използва измамни или незаконни практики при извършването на дейността си.
Чл.11. Никой от мрежата RealNet не трябва да дава съвети, които са извън неговата професионална компетенция.
Чл.12. Когато член от мрежата на RealNet има личен интерес от покупката или продажбата на имот, брокерът е длъжен да уведоми за това насрещната страна (продавач, купувач или представляващия ги брокер).
Чл.13. Когато член на RealNet продава, купува, отдава под наем или наема собствен имот, той също е обвързани от правилата на Етичния кодекс.

ПРИНЦИПИ ЗА РАБОТА В МРЕЖАТА НА REALNET
Чл.14. Всички членове в мрежата на RealNet работят в хармония и съгласие помежду си и спазват принципите на коректност, взаимопомощ и колегиалност в отношенията си един към друг. Взаимоотношенията в екипа се градят на принципите на взаимното уважение, колегиалност, толерантност и доверие. При общуване помежду си колегите спазват добър тон и уважение към личността на другите, не се допуска разпространението на слухове, невярна информация, както и изопачаване на информацията.
Чл.15. Членовете на RealNet са сплотен и добре организиран екип, обединен от общи ценности и принципи, който се стреми към повишаване на професионализма с цел успешно реализиране на фирмената политика. Хората от екипа споделят своя опит и професионални познания помежду си.
Чл.16. Всеки член на мрежата на RealNet е съпричастен с професионалните проблеми на колегите си и декларира готовността си да подпомага, съобразно своите знания и умения при решаване на казуси, възникнал въпрос или спорове в процеса на водене на преговори с клиенти, както и по други въпроси, свързани с работата.
Чл.17. Членовете на RealNet работят съобразно принципите на взаимозаменяемост и взаимна подкрепа.
Чл.18. Всеки от екипа лично се ангажира да полага усилия за изграждане на позитивна и творческа работна атмосфера.

ПРИНЦИПИ ЗА РАБОТА С КОЛЕГИ ИЗВЪН МРЕЖАТА НА REALNET

Чл.19. Мрежата на RealNet поддържа партньорски отношения с всички агенции за недвижими имоти от страната и чужбина (освен компрометиралите се, нелоялни колеги) по повод осъществяването на посредническата дейност в интерес на клиентите си. Взаимодействията с партньорските агенции се основават на принципа на равни права и взаимни ползи, като предварително страните са изяснили и съгласували взаимните си очаквания и ангажименти.
Чл.20. При своята работа с агенции извън мрежата на RealNet, всички членове на екипа прилагат принципите на почтеност, коректност, професионализъм и компетентност. В тази връзка брокерите предоставят точна, актуална и достоверна информация за състоянието на имотите, като са длъжни да представят подробно предимствата им и да не прикриват недостатъците.
Чл.21. Коректно отношение към партньорите е това, което не противоречи на добросъвестната търговска практика, не накърнява и не застрашава по никакъв начин интересите и реномето им.
Чл.22. Когато на брокер от RealNet са предоставени изключителни права за продажба/отдаване под наем на недвижим имот, същият следва да пристъпи към действия за осъществяване на възможно най-бърза сделка, като предложи сътрудничество на всички агенции в съответното населено място и съответната категория имоти.
Чл.23. Когато на брокер от RealNet не са предоставени изключителни права за продажба/отдаване под наем на недвижим имот, същият не е длъжен да си сътрудничи с брокери извън мрежата на RealNet, поради факта, че се засяга личния му финансов интерес.
Чл.24. Неприемливо е брокерите на RealNet да дават визитни картички или да се свързват с клиенти представени им от други агенции с цел преговори или предлагането на услуги във връзка с недвижими имоти, идентични с услугите предлагани от гореспоменатите други агенции.
Чл.25. Никой брокер на RealNet не може да обяви за продажба или под наем имот, обявен за продажба с изключителни права от друг брокер. Той обаче не губи правото си да се стреми към получаването на право да обяви съответния имот за продажба след изтичане на договора на другия брокер.

ПРИНЦИПИ ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ
Чл.26. Брокерите от RealNet предоставят услуги на своите клиенти свързани с консултации, продажби, покупки, отдаване под наем, наемане, управление на недвижими имоти и финансиране, спазвайки принципите на почтеност, равнопоставеност и справедливост. Услугите се извършват в съответствие с обичайната търговска практика и при спазване на всички законови изискания в Република България.
Чл.27. Брокерите от RealNet са длъжни да запознаят клиентите с общите условия на RealNet, с фирмената политика за сътрудничество с други агенции както и с всички разходи, съпътстващи сделката. Услугата се предоставя след като всички уговорки се оформят в писмен договор за посредничество.
Чл.28. Брокерите и служителите от RealNet не прикриват и не променят информация за предлаганите имоти. Професионалните действия се осъществяват с разбиране и съпричастност към нуждите на клиентите.
Чл.29. Брокерите от RealNet не се възползват от финансовото положение, некомпетентността или лошо здравословно състояние на клиентите. Те осъществяват комуникация с клиентите като спазват добрия тон и уважават клиента.
Чл.30. Брокерите на RealNet нямат право да рекламират и предлагат за продажба/наем имоти или да променят цени без изричното, писмено съгласие на собственика изразено в договор за посредничество.
Чл.31. При работата си членовете на RealNet полагат дължимата грижа за клиентите, като дават полезни съвети на клиентите си, прилагайки опита и познанията си за пазара на недвижими имоти.
Чл.32. При подписването на каквито и да било документи, брокерът е длъжен да се увери, че страните по сделката разбират съдържанието на документите и в тях са включени всички необходими клаузи.
Чл.33. Брокер от RealNet може в една и съща сделка (продавач и купувач, наемател и наемодател) да представлява и двете страни при условие, че е уведомил страните и е получил тяхното съгласие.
Чл.34. Интересите на клиентите стоят над личния интерес на когото и да било в мрежата на RealNet. Недопустимо е сключването на сделка, която не е в интерес на клиентите, вреди им или противоречи на добрите нрави.

EN/RU